ITKB


Vaya al Contenido

Katas

Karate-Do
katas estilo Shotokan:

Taikyokushodan
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Bassai Dai
Bassai Sho
Kanku Dai
Kanku Sho
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Enpi
Jion
Jitte
Ji'in
Unsu
Wankan
Chinte
Nijushiho
Sochin
Gankaku
Hangetsu
Meikyo
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho

Home Page | ITKB | Maestros | Afiliados | Credenciales | Karate-Do | Galerías | Contáctanos | Mapa de Sitio


Copyright 2017. International Traditional karate-Do Bushidokan. Todos Los derechos Reservados a la ITKB. | nelsongouveiav@gmail.com

Regreso al contenido | Regreso al menu principal